Telerau Gwasanaeth

Yn Gymraeg

Mae’r Telerau Gwasanaeth ("Telerau") hyn yn rheoli eich mynediad at y gwasanaethau a’ch defnydd ohonynt, gan gynnwys ein hamryfal wefannau, APIs, hysbysiadau e-bost, rhaglenni, ac unrhyw wybodaeth, testun, graffeg, ffotograffau neu unrhyw ddeunyddiau eraill a gaiff eu llwytho i fyny neu lawrlwytho neu sy’n ymddangos ar Clecs. Mae cytuno a chydymffurfio â’r Telerau hyn yn un o’r amodau wrth gael mynediad at Gynnwys a gwasanaethau Clecs a’u defnyddio. Trwy ddod i mewn i wefan a gwasanaethau Clecs a’u defnyddio, rydych yn cytuno i dderbyn y Telerau hyn.

1. Telerau Sylfaenol

Rydych yn gyfrifol am eich defnydd o wasanaethau Clecs, am unrhyw Gynnwys rydych yn ei bostio i Clecs, ac am unrhyw ganlyniadau yn dilyn hynny. Bydd unrhyw Gynnwys y byddwch yn ei gyflwyno, postio neu arddangos ar gael i ddefnyddwyr eraill Clecs ei weld a thrwy wasanaethau a gwefannau trydydd parti. Dim ond Cynnwys yr ydych yn hapus i’w rannu ag eraill o dan y Telerau hyn y dylech ei gyflwyno. Caniateir i chi ddefnyddio gwasanaethau Clecs dim ond os gallwch lunio contract rhwymol â Clecs ac os caniateir i chi wneud hynny dan gyfraith y Deyrnas Unedig. Os ydych yn derbyn y Telerau hyn ac yn defnyddio Gwasanaethau Clecs ar ran cwmni, sefydliad, llywodraeth, neu endid cyfreithiol arall, rydych yn cynrychioli ac yn gwarantu fod gennych awdurdod i wneud hynny. Caniateir i chi ddefnyddio Gwasanaethau Clecs dim ond os ydych yn cydymffurfio â’r Telerau hyn a’r holl gyfreithiau, rheolau a rheoliadau lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol cymwys. Mae’r Gwasanaethau a ddarperir gan Clecs yn esblygu’n barhaus a gall ffurf a natur y Gwasanaethau a ddarperir gan Clecs newid o dro i dro heb roi rhybudd i chi ymlaen llaw. Yn ogystal, gall Clecs roi’r gorau (yn barhaol neu dros dro) i ddarparu’r Gwasanaethau (neu unrhyw nodwedd o fewn y Gwasanaethau) i chi neu ddefnyddwyr yn gyffredinol ac efallai na fydd modd rhoi rhybudd i chi ymlaen llaw. Rydym hefyd yn cadw’r hawl i osod cyfyngiadau ar ddefnydd a storio ar ein disgresiwn ein hunain ar unrhyw adeg heb roi rhybudd i chi ymlaen llaw. Ar hyn o bryd nid yw Gwasanaethau Clecs yn cynnwys unrhyw fath o hybysebu, ond gall hyn newid. Yn y dyfodol, gallai Clecs gynnwys hysbysebion, y gellir eu targedu at y Cynnwys neu wybodaeth ar y Gwasanaethau, ymholiadau a wneir drwy’r Gwasanaethau, neu unrhyw wybodaeth arall. Mae mathau a graddfa’r hysbysebu gan Clecs ar y Gwasanaethau yn amodol i newid. Yn gyfnewid am gael caniatâd gan Clecs i gael mynediad at y Gwasanaethau a’u defnyddio, rydych yn cytuno y gall Clecs a’i darparwyr trydydd parti osod hysbysebion ar y Gwasanaethau neu mewn cyswllt ag arddangos y Cynnwys neu wybodaeth o’r Gwasanaethau boed y Cynnwys hwnnw wedi’i gyflwyno gennych chi neu gan eraill.

2. Preifatrwydd

Bydd unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei darparu i Clecs yn amodol i’n Polisi Preifatrwydd, sy’n rheoli ein defnydd o’ch gwybodaeth a’r modd rydym yn ei chasglu. Rydych yn deall eich bod, drwy ddefnyddio Gwasanaethau Clecs, yn cytuno i ni gasglu a defnyddio (fel y nodir yn y Polisi Preifatrwydd) yr wybodaeth hon, gan gynnwys trosglwyddo’r wybodaeth hon i unrhyw wledydd eraill i’w storio, prosesu a’i defnyddio gan Clecs. Fel rhan o’r broses o ddarparu’r Gwasanaethau hyn i chi, efallai bydd angen i ni anfon rhai negeseuon atoch, fel cyhoeddiadau am wasanaethau a negeseuon gweinyddol. Ystyrir y negeseuon hyn yn rhan o’r Gwasanaethau a’ch cyfrif Clecs, ac efallai na fydd modd i chi ddewis peidio â’u derbyn.

3. Cyfrineiriau

Rydych yn gyfrifol am ddiogelu’r cyfrinair rydych yn ei ddefnyddio i gael mynediad at y Gwasanaethau ac unrhyw weithgareddau neu weithredoedd a ddiogelir gan eich cyfrinair. Rydym yn eich annog i ddefnyddio cyfrineiriau "cryf" (cyfrineiriau sy’n defnyddio cyfuniad o briflythrennau a llythrennau bychain, rhifau a symbolau) ar gyfer eich cyfrif. Nid yw Clecs, ac ni fydd, yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod o ganlyniad i’ch methiant i gydymffurfio â’r uchod.

4. Cynnwys ar y Gwasanaethau

Yr unigolyn a wnaeth greu’r Cynnwys sydd yn gyfrifol am yr holl Gynnwys, boed hwnnw’n gyhoeddus neu’n breifat. Efallai na fyddwn yn monitro a rheoli’r Cynnwys a bostiwyd drwy’r Gwasanaethau ac ni allwn gymryd cyfrifoldeb dros y cyfryw Gynnwys. Mae unrhyw ddefnydd a wneir o’r Cynnwys, neu ddibyniaeth arno, neu ddeunyddiau a bostiwyd drwy’r Gwasanaethau neu a gafwyd gennych drwy’r Gwasanaethau ar eich risg eich hun. Nid ydym yn cymeradwyo, cefnogi, cynrychioli nac yn gwarantu cyflawnder, gwirionedd, cywirdeb, neu ddibynadwyedd unrhyw Gynnwys na negeseuon a bostiwyd drwy’r Gwasanaethau nac yn cymeradwyo unrhyw farn a fynegwyd drwy’r Gwasanaethau. Trwy ddefnyddio’r Gwasanaethau, rydych yn deall y gallwch fod yn agored i Gynnwys a allai fod yn sarhaus, niweidiol, anghywir neu’n amhriodol, neu mewn rhai achosion, postiadau a labelwyd yn anghywir neu sydd yn dwyllodrus fel arall. Ni fydd Clecs yn gyfrifol mewn unrhyw ffordd, dan unrhyw amgylchiadau, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, am unrhyw wallau neu fylchau mewn unrhyw Gynnwys, nac unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw fath a ddaw yn sgil defnyddio unrhyw Gynnwys a bostiwyd, e-bostiwyd, trosglwyddwyd neu a oedd ar gael drwy’r Gwasasnaethau neu a ddarlledwyd mewn man arall.

5. Eich Hawliau

Rydych yn cadw eich hawliau i unrhyw Gynnwys rydych yn ei gyflwyno, postio neu arddangos ar y Gwasanaethau neu drwy’r Gwasanaethau. Trwy gyflwyno, postio neu arddangos Cynnwys ar y Gwasanaethau neu drwy’r Gwasanaethau, rydych yn rhoi trwydded fyd-eang, nad yw’n gyfyngedig, heb freindal (heb yr hawl i is-drwyddedu) i ddefnyddio, copïo, ailgynhyrchu, prosesu, addasu, newid, cyhoeddi, trosglwyddo, arddangos a dosbarthu’r Cynnwys hwn mewn unrhyw ac ym mhob gyfrwng neu ddull dosbarthu (sy’n hysbys yn awr neu a ddatblygir yn ddiweddarach). Rydych yn cytuno bod y drwydded hon yn cynnwys yr hawl i Clecs ddarparu, hyrwyddo, a gwella’r Gwasanaethau a gwneud y Cynnwys a gyflwynir i’r Gwasanaethau neu drwyddynt, ar gael i gwmnïau, sefydliadau neu unigolion eraill sy’n bartneriaid i Clecs ar gyfer syndicetio, darlledu, dosbarthu neu gyhoeddi’r Cynnwys hwn ar unrhyw gyfrwng neu wasanaethau eraill, yn amodol ar ein telerau ac amodau ar gyfer defnyddio Cynnwys o’r fath. Gellir gwneud defnydd ychwanegol o’r fath gan Clecs, neu unrhyw gwmnïau, sefydliadau neu unigolion eraill sy’n bartneriaid i Clecs, heb dalu unrhyw iawndal i chi mewn perthynas â’r Cynnwys rydych yn ei gyflwyno, postio, trosglwyddo neu’n ei wneud ar gael fel arall drwy’r Gwasanaethau. Gallwn newid neu addasu eich Cynnwys er mwyn ei drosglwyddo, arddangos neu ddosbarthu dros rwydweithiau cyfrifiadurol ac mewn gwahanol gyfryngau a/neu wneud newidiadau i’ch Cynnwys sy’n angenrheidiol er mwyn cydymffurfio ac addasu’r Cynnwys hwnnw i unrhyw ofynion neu gyfyngiadau unrhyw rwydweithiau, dyfeisiau, gwasanaethau neu gyfryngau. Rydych yn gyfrifol am eich defnydd o’r Gwasanaethau, am unrhyw Gynnwys rydych yn ei gyflwyno, ac am unrhyw ganlyniadau a ddaw yn sgil hynny, gan gynnwys y defnydd o’ch Cynnwys gan ddefnyddwyr eraill a’n partneriaid trydydd parti. Rydych yn deall y gall ein partneriaid syndicetio, darlledu neu gyhoeddi eich Cynnwys ac os nad oes gennych yr hawl i gyflwyno Cynnwys o’r fath ar gyfer y cyfryw ddefnydd, gellir eich dwyn chi i gyfrif. Ni fydd Clecs yn gyfrifol neu’n atebol am unrhyw ddefnydd o’r Cynnwys gan Clecs yn unol â’r Telerau hyn. Rydych yn cynrychioli ac yn gwarantu fod gennych pob hawl, pŵer ac awdurdod angenrheidiol i roi’r hawliau a roddir yn hyn o beth i unrhyw Gynnwys a gyflwynir gennych.

6. Eich Trwydded i Ddefnyddio’r Gwasanaethau

Mae Clecs yn rhoi trwydded bersonol, fyd-eang, heb freindal, na ellir ei throsglwyddo ac anghyfyngedig i ddefnyddio’r feddalwedd a ddarperir i chi gan Clecs fel rhan o’r Gwasanaethau. Mae’r drwydded hon er mwyn eich galluogi i ddefnyddio a mwynhau manteision y Gwasanaethau a ddarperir gan Clecs yn unig, yn y dull a ganiateir gan y Telerau hyn.

7. Hawliau Clecs

Bydd pob hawl, teitl, a buddiant yn y Gwasanaethau ac i’r Gwasanaethau (ac eithrio’r Cynnwys a ddarperir gan ddefnyddwyr) yn eiddo cyfyngedig i Clecs a’i drwyddedwyr a byddant yn parhau yn eiddo iddynt. Caiff y Gwasanaethau eu diogelu gan nod masnach, a chyfreithiau eraill y Deyrnas Unedig a gwledydd tramor. Nid oes dim yn y Telerau sy’n rhoi hawl i chi ddefnyddio enw Clecs na dim un o nodau masnach, logos, enwau parth, a nodweddion neilltuol eraill y brand. Mae unrhyw adborth, sylwadau, neu awgrymiadau a gyflwynir gennych mewn perthynas â Clecs, neu’r Gwasanaethau yn gwbl wirfoddol a byddwn yn rhydd i ddefnyddio adborth, sylwadau neu awgrymiadau o’r fath fel y gwelwn yn dda a heb ymrwymiad i chi.

8. Cyfyngiadau ar Gynnwys a Defnydd o’r Gwasanaethau

A fyddech cystal ag edrych ar Reolau Clecs (sydd yn rhan o’r Telerau hyn) i ddeall yn well yr hyn a gaiff ei wahardd ar y Gwasanaeth. Rydym yn cadw’r hawl bob amser (ond ni fydd gennym ymrwymiad) i ddileu neu wrthod dosbarthu unrhyw Gynnwys ar y Gwasanaethau, gwahardd neu ddiddymu defnyddwyr, ac ailhawlio enwau defnyddwyr heb rwymedigaeth i chi. Rydym hefyd yn cadw’r hawl i ddarllen, cadw, cael mynediad at unrhyw wybodaeth a’i datgelu pan fyddwn o’r farn bod hynny’n rhesymol angenrheidiol er mwyn (i) bodloni unrhyw gyfraith, rheoliad, proses gyfreithiol gymwys, neu gais gan lywodraeth, (ii) gorfodi’r Telerau, gan gynnwys ymchwilio i dorri amodau posibl ynghylch hyn, (iii) canfod, atal, neu fynd i’r afael fel arall â thwyll, materion diogelwch neu dechnegol, (iv) ymateb i geisiadau defnyddwyr am gymorth, neu (v) amddiffyn hawliau, eiddo neu ddiogelwch Clecs, ei ddefnyddwyr a’r cyhoedd. Ni chaniateir i chi wneud yr hyn a ganlyn wrth gael mynediad at y Gwasanaethau neu ddefnyddio’r Gwasanaethau: (i) cael mynediad at, ymyrryd â, neu ddefnyddio meysydd o’r Gwasanaethau nad ydynt yn gyhoeddus, systemau cyfrifiadur Clecs, na systemau cyflenwi technegol darparwyr Clecs; (ii) chwilota, sganio, na phrofi gwendidau unrhyw system neu rwydwaith neu dorri neu osgoi unrhyw fesurau diogelwch neu ddilysu; (iii) cael mynediad at neu chwilio neu geisio cael mynediad at neu chwilio’r Gwasanaethau drwy unrhyw ddull (yn awtomatig neu fel arall) ac eithrio drwy ein rhyngwynebau cyhoeddus sydd eisoes ar gael ac a ddarperir gan Clecs (a dim ond yn unol â’r telerau ac amodau hynny), oni bai eich bod wedi cael caniatâd arbennig i wneud hynny mewn cytundeb ar wahân â Clecs (SYLWER: caniateir ymlusgo drwy’r Gwasanaethau os gwneir hyn yn unol â darpariaethau’r ffeil robots.txt, fodd bynnag, mae crafu’r Gwasanaethau heb dderbyn caniatâd ymlaen llaw gan Clecs wedi’i wahardd yn llwyr); (iv) ffugio unrhyw becyn pennawd TCP/IP neu unrhyw ran o’r wybodaeth bennawd mewn unrhyw neges e-bost neu bostiad, na ddefnyddio’r Gwasanaethau mewn unrhyw fodd i anfon gwybodaeth a addaswyd, gwybodaeth dwyllodrus neu sy’n adnabod ffynhonnell ffug; neu (v) ymyrryd neu aflonyddu ar, (neu geisio gwneud hynny), mynediad unrhyw ddefnyddiwr, lletywr neu rwydwaith, gan gynnwys, heb gyfyngiad, anfon feirws, gorlwytho, llifogi, sbamio, postio’r un neges fwy na unwaith at y Gwasanaethau, neu drwy sgriptio’r broses o greu Cynnwys mewn ffordd sy’n ymyrryd â’r Gwasanaethau neu sy’n rhoi baich gormodol ar y Gwasanaethau.

9. Polisi Hawlfraint

Mae Clecs yn parchu hawliau eiddo deallusol eraill ac mae’n disgwyl i ddefnyddwyr y Gwasanaethau wneud yr un fath. Byddwn yn ymateb i hysbysiadau ynglŷn â honiadau o droseddau hawlfraint a gyflwynir i ni ac sy’n cydymffurfio â’r gyfraith gymwys. Os ydych o’r farn bod rhywun wedi copïo eich Cynnwys mewn modd sy’n gyfystyr â throsedd hawlfraint, a fyddech cystal â rhoi’r wybodaeth a ganlyn i ni: (i) llofnod corfforol neu electronig perchennog yr hawlfraint neu unigolyn sydd ag awdurdod i weithredu ar ei ran/rhan; (ii) y gwaith yr honnir iddo fod yn destun trosedd hawlfraint; (iii) y deunydd yr honnir ei fod yn torri cyfreithiau hawlfraint neu sydd yn destun y gweithgaredd troseddol ac y dylid ei ddileu neu y dylid analluogi mynediad ato, a gwybodaeth sydd yn rhesymol ddigonol i’n galluogi i ddod o hyd i’r deunydd; (iv) eich gwybodaeth gyswllt, gan gynnwys eich cyfeiriad, rhif ffôn, a chyfeiriad e-bost; (v) datganiad gennych yn datgan eich bod yn credu’n ddidwyll nad yw’r defnydd a wnaed o’r deunydd, sef testun yr achwyniad, wedi’i awdurdodi gan berchennog yr hawlfraint, ei asiant, na’r gyfraith; a (vi) datganiad yn nodi bod yr wybodaeth yn yr hysbysiad yn gywir, ac ar gosb anudoniaeth, bod gennych yr awdurdod i weithredu ar ran perchennog yr hawlfraint. Rydym yn cadw’r hawl i ddileu Cynnwys yr honnir ei fod yn torri amodau hawlfraint heb roi rhybudd ymlaen llaw, ar ein disgresiwn ein hunain, a heb rwymediaeth i chi. Mewn amgylchiadau addas, bydd Clecs hefyd yn cau cyfrif defnyddiwr os penderfynir bod y defnyddiwr yn droseddwr parhaus.

10. Dod â’r Telerau hyn i Ben

Bydd y Telerau yn parhau i fod yn gymwys hyd nes y cânt eu terfynu gennych chi neu gan Clecs fel a ganlyn. Gallwch ddod â’ch cytundeb cyfreithiol â Clecs i ben ar unrhyw adeg am unrhyw reswm drwy analluogi eich cyfrifon drwy lenwi ein ffurflen gyswllt gan ddod â’ch defnydd o’r Gwasanaethau i ben. Nid oes angen i chi gysylltu â Clecs i ddweud wrthym eich bod wedi penderfynu rhoi’r gorau i ddefnyddio’r Gwasanaethau. Gallwn atal neu derfynu eich cyfrifon ar unrhyw adeg neu roi’r gorau i ddarparu ein holl Wasanaethau neu ran ohonynt ar unrhyw adeg am unrhyw reswm, gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, os byddwn yn credu’n rhesymol: (i) eich bod wedi torri amodau’r Telerau hyn neu Reolau Clecs, (ii) eich bod yn peri risg neu sylw cyfreithiol posibl i ni; neu (iii) nid yw ein darpariaeth o’r Gwasanaethau bellach yn ymarferol yn fasnachol. Byddwn yn gwneud pob ymdrech resymol i roi gwybod i chi drwy anfon neges e-bost at y cyfeiriad sy’n gysylltiedig â’ch cyfrif neu’r tro nesaf y byddwch yn ceisio cael mynediad at eich cyfrif. Ym mhob achos o’r fath, bydd y Telerau yn dod i ben, gan gynnwys, heb gyfyngiad, eich trwydded i ddefnyddio’r Gwasanaethau, ac eithrio’r adrannau a ganlyn a fydd yn parhau i fod yn gymwys: 4, 5, 7, 8, 10, 11, a 12. Nid oes dim yn yr adran hon yn effeithio ar hawliau Clecs i newid, cyfyngu neu roi’r gorau i ddarparu’r Gwasanaethau heb roi rhybudd ymlaen llaw, fel y nodir yn adran 1 uchod.

11. Ymwrthodiadau a Chyfyngiad ar Atebolrwydd

A fyddech cystal â darllen yr adran hon yn ofalus gan ei bod yn nodi cyfyngiadau atebolrwydd Clecs a’i rhiant-gwmnïau, is-gwmnïau, cysylltiadau, cwmnïau cysylltiedig, swyddogion, cyfarwyddwyr, gweithwyr, asiantwyr, cynrychiolwyr, partneriaid, a thrwyddedwyr. Mae pob un o’r isadrannau isod yn gymwys i’r graddau eithaf a ganiateir o dan pob cyfraith gymwys. Nid yw rhai awdurdodaethau yn caniatáu ymwrthod gwarantiadau ymhlyg na chyfyngiad ar atebolrwydd mewn contractau, ac o ganlyniad efallai na fydd cynnwys yr adran hon yn gymwys i chi. Ni fwriedir i gynnwys yr adran hon gyfyngu ar unrhyw hawliau a allai fod gennych na fydd yn gyfyngedig yn gyfreithiol o bosibl.
A. Mae’r Gwasanaethau ar gael "Fel y gwelir"
Mae eich mynediad at y Gwasanaethau a’ch defnydd ohonynt neu unrhyw Gynnwys ar eich risg eich hun. Rydych yn deall ac yn cytuno y caiff y Gwasanaethau eu darparu i chi ar sail “Fel y gwelir” a “Fel sydd ar gael”. Heb gyfyngu ar yr hyn a grybwyllwyd eisoes, i’r graddau eithaf a ganiateir o dan y gyfraith gymwys, MAE ENDIDAU Clecs yn GWADU POB GWARANTIAD AC AMODAU, PA UN AI YDYNT YN HYSBYS NEU YMHLYG, O FARCHNADWYEDD, ADDASRWYDD I DDIBEN PENODOL, NEU HEB DOR-CYFRAITH. Nid yw Clecs yn gwarantu ac mae’n gwadu pob cyfrifoldeb ac atebolrwydd dros: (i) cyflawnder, cywirdeb, argaeledd, prydlondeb, diogelwch neu ddibynadwyedd y Gwasanaethau neu unrhyw Gynnwys; (ii) unrhyw ddifrod i’ch system cyfrifiadur, colli data, neu unrhyw niwed arall sy’n deillio o’ch mynediad i’r Gwasanaethau neu ddefnydd ohonynt neu unrhyw Gynnwys; (iii) dileu, neu fethiant i storio neu drosglwyddo, unrhyw Gynnwys ac unrhyw negeseuon eraill a gedwir gan y Gwasanaethau; a (iv) pa un ai fydd y Gwasanaethau yn bodloni eich anghenion neu ar gael ar sail di-dor, diogel a heb wallau. Ni fydd y cyngor na’r wybodaeth a roddir gan Clecs, boed hynny ar lafar neu yn ysgrifenedig, neu drwy’r Gwasanaethau, yn creu unrhyw warantiad na wnaed yma yn hyn o beth.
B. Dolenni
Gall y Gwasanaethau gynnwys dolenni i wefannau neu adnoddau trydydd parti. Rydych yn cydnabod ac yn cytuno nad yw Clecs yn gyfrifol nac yn atebol dros: (i) argaeledd neu gywirdeb y cyfryw wefannau neu adnoddau; na (ii) cynnwys, cynnyrch, neu wasanaethau sydd ar gael ar y cyfryw wefannau neu adnoddau. Nid yw dolenni i wefannau neu adnoddau o’r fath yn awgrymu bod Clecs yn cymeradwyo’r gwefannau neu’r adnoddau hyn na chynnwys, cynnyrch, neu wasanaethau sydd ar gael ar y gwefannau ac adnoddau o’r fath. Rydych yn cydnabod mai chi yn unig sydd yn gyfrifol ac yn derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw risg a fydd yn deillio o’ch defnydd o wefannau neu adnoddau o’r fath.
C. Cyfyngiad ar Atebolrwydd
I’R GRADDAU EITHAF A GANIATEIR DAN Y GYFRAITH GYMWYS, NI FYDD Clecs YN ATEBOL AM UNRHYW DDIFROD ANUNIONGYRCHOL, ACHLYSUROL, ARBENNIG, CANLYNIADOL NEU GOSBOL, NAC UNRHYW GOLLEDION O RAN ELW NEU REFENIW, BOED HYNNY’N UNIONGYRCHOL NEU ANUNIONGYRCHOL, NAC UNRHYW GOLLI DATA, DEFNYDD, EWYLLYS DA, NEU UNRHYW GOLLEDION ANGHYFFYRDDIADWY ERAILL, SY’N DEILLIO O (i) EICH MYNEDIAD AT Y GWASANAETHAU NEU DDEFNYDD OHONYNT NEU ANALLU I GAEL MYNEDIAD AT Y GWASANAETHAU NEU DDEFNYDD OHONYNT; (ii) UNRHYW YMDDYGIAD NEU GYNNWYS GAN UNRHYW DRYDYDD PARTI AR Y GWASANAETHAU, GAN GYNNWYS HEB GYFYNGIAD, UNRHYW YMDDYGIAD DIFENWOL, SARHAUS NEU ANGHYFREITHLON GAN DDEFNYDDDWYR ERAILL NEU DRYDYDD PARTI; (iii) UNRHYW GYNNWYS A GAFWYD O’R GWASANAETHAU; NEU (iv) CAEL MYNEDIAD AT, DEFNYDDIO NEU ADDASU EICH DARLLEDIADAU NEU GYNNWYS HEB AWDURDOD. NI CHAIFF CYFANSWM ATEBOLRWYDD Clecs AR UNRHYW ACHLYSUR FOD YN FWY NA CHANT O BUNNOEDD PRYDEINIG (£100.00) NEU’R SWM Y GWNAETHOCH EI DALU I Clecs , OS O GWBL, YN YSTOD Y CHWE MIS BLAENOROL AM Y GWASANAETHAU SYDD WEDI ARWAIN AT YR HAWLIAD. BYDD CYFYNGIADAU’R ISADRAN HON YN GYMWYS I UNRHYW THEORI CYFYNGIAD, BOED HYNNY AR SAIL GWARANTIAD, CONTRACT, STATUD, CAMWEDD (GAN GYNNWYS ESGEULUSTOD) NEU FEL ARALL, A PHA UN AI HYSBYSWYD Clecs NEU’R ENDIDAU AM Y POSIBILRWYDD O’R CYFRYW DDIFROD AI PEIDIO, AC OS GWELIR BOD RHWYMEDI A NODIR HYD YMA WEDI METHU YN EU PWRPAS.

12. Telerau Cyffredinol

A. Hawlildiad a Thorri Cysylltiad
Ni ystyrir methiant Clecs i orfodi unrhyw hawl neu ddarpariaeth o’r Telerau hyn yn hawlildiad o’r cyfryw hawl neu ddarpariaeth. Os ystyrir bod unrhyw ddarpariaeth o’r Telerau hyn yn annilys neu na ellir eu gweithredu, yna bydd y ddarpariaeth yn gyfyngedig neu caiff ei dileu i’r graddau eithaf sydd eu hangen, a bydd gweddill darpariaethau’r Telerau hyn yn parhau i weithredu i’w llawn rym.
B. Y Gyfraith a’r Awdurdodaeth sy’n Rheoli
Caiff y Telerau a’r Amodau hyn eu rheoli gan gyfreithiau Cymru a Lloegr ac fe’u dehonglir yn unol â llysoedd Cymru. Bydd gan llysoedd Cymru awdurdodaeth gyfyngedig i ddatrys unrhyw hawliad neu anghydfod a allai ddeillio o’r telerau a’r amodau hyn, neu mewn cysylltiad â nhw.
C. Y Cytundeb Cyfan
Y Telerau hyn, Rheolau Clecs a’n Polisi Preifatrwydd yw’r cytundeb cyfan ac unigryw rhwng Clecs a chithau mewn perthynas â’r Gwasanaethau (ac eithrio unrhyw wasanaethau y mae gennych gytundeb ar wahân â Clecs sydd yn ychwanegol at y Telerau hyn neu sy’n eu disodli), ac mae’r Telerau yn disodli ac yn cymryd lle unrhyw gytundebau blaenorol rhwng Clecs â chithau mewn perthynas â’r Gwasanaethau. Ac eithrio aelodau o’r grŵp o gwmnïau y mae Clecs yn rhiant-gwmni iddynt, ni all unrhyw unigolyn neu gwmni arall fod yn fuddiolwyr trydydd parti i’r Telerau. Efallai y byddwn yn adolygu’r Telerau hyn o dro i dro, y fersiwn fwyaf diweddar fydd ar y dudalen hon. Os bydd y newid, yn ein barn ni ein hunain, yn berthnasol, byddwn yn rhoi gwybod i chi drwy anfon neges e-bost i’r cyfeiriad sy’n gysylltiedig â’ch cyfrif. Trwy barhau i ddefnyddio neu gael mynediad at y Gwasanaethau ar ôl i’r newidiadau hynny ddod i rym, rydych yn cytuno i’r Telerau diwygiedig.